oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med
afbeelding2

boekje 75 jaar dwsv

Op 26 mei 1934 werd door een aantal enthousiaste kanosporters de basis gelegd voor de DWSV. In de daarop volgende 75 jaren is veel veranderd, soms negatief maar vaker kon veel worden verbeterd. Dank zij de inzet van de leden zijn in de vele achterliggende jaren veel nieuwe doelstellingen gerealiseerd. Helaas kreeg de DWSV niet altijd haar zin. Gemeenten, na-tuur & milieugroepen, agrariërs en vele andere organi-saties kenden verschillende, eigen belangen.
Ondanks die tegenstellingen heeft DWSV veel tot stand kunnen brengen voor haar leden. Het zou een lange lijst worden als elk succes wordt gememoreerd maar ik wil graag wijzen op de ontwikkeling van de Foppenhaven, vergroting van het vaargebied, voorzie-ningen voor stalling en ligplaatsen.
In dit boekje wordt ruim aandacht besteed aan 75 jaar DWSV. Het is de samenstellers gelukt ‘oude verha-len’ met historisch fotomateriaal bijeen te brengen. U zult herinnerd worden aan het 25 jarig, het 40 – en het 50 jarig jubileum. Het is ook de vraag of u zich nog herkent uit die periode.
Als een vereniging 75 jaar bestaat is het bestaans-recht wel aangetoond. Ik sprak eerder al over veran-deringen: er komen meer en vooral grotere schepen, de kanoafdeling is bijna verdwenen, het verenigings-gevoel heeft een andere invulling gekregen. Daar-naast worden nieuwbouwplannen opgesteld en zijn stappen genomen om die voornemens te realiseren, de optimistenclub kent veel waardering bij de jeugd. Een nieuwe optimistenvloot kon worden aangeschaft.
Het zit wel goed met die club, zou een toeschouwer kunnen opmerken. Maar dit betekent niet dat we, ach-terover leunend, niets doend, gaan genieten van wat tot stand is gebracht.
Het jubileum van DWSV vormt juist de aansporing om acties te ondernemen zodat het bestaansrecht van de vereniging behouden blijft.
Onder dankzegging aan de samenstellers van dit boekje wens ik de DWSV nog vele jubilea toe.
Adriaan Kornet