oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

 

INSTRUCTIES LOODSEN EN TERREINEN

 

Merken van eigendommen:

Bootsteunen/schragen, trailers, kano’s, surfplanken, roeiboten en trappen dienen duidelijk voorzien te zijn van uw naam en voorletters.

Met deze gegevens kan de betreffende commissie stallinggegevens controleren en bepalen welke materialen nog actief in gebruik zijn.

LET OP!!  Alle niet gemerkte bootsteunen/schragen en trappen dienen door de eigenaar te worden verwijderd!

Indien de eigenaar van ongemerkte eigendommen niet kan worden opgespoord heeft de betreffende commissie het recht om materialen voor andere doeleinden te gebruiken c.q. af te voeren.

 

Voor de duidelijkheid nog het volgende:

In principe mogen alleen schragen/steunen van in de winter gestalde vaartuigen in de loods achterblijven. Als het wat u betreft noodzakelijk is dat ook andere eigendommen in de loods achterblijven, dan kan dit, onder opgave van redenen worden aangevraagd bij de betreffende commissie leden.

 

Milieu:

Als gebruiker van de loods en of terrein bent u verplicht om het vuil/verf dat van uw boot wordt geschuurd/geschrapt op te vangen in een zeil. Het vuil, ook oud schuurpapier, lappen, etc. dient door u te worden afgevoerd en mag onder geen beding achterblijven in de loods of op het terrein. E.e.a. is ook van toepassing op andere milieubelastende materialen.

Chemische producten (verf, teer, gebruikte kwasten e.d., nodig voor onderhoud van uw boot, opslaan in uw boot (nooit onder de boot!)

Opm. EVENTUELE BOETES VOOR MILIEUDELICTEN (welke zeer hoog zijn) ZULLEN WORDEN VERHAALD OP DE VEROORZAKER, DEZE LOOPT TEVENS HET RISICO DAT HEM/HAAR HET LIDMAATSCHAP WORDT ONTNOMEN!!

Eventuele gevaarlijke situaties direct melden bij de betreffende commissieleden.

 

Droogschuren:

Droogschuren uitsluitend m.b.v. een schuurmachine voorzien van een stofzak.

Droogschuren is niet toegestaan:

  1. Op zondag, als de weersomstandigheden lakken toestaan!!!  ZONDAG IS LAKDAG
  2. Na 1 maart (in principe), echter in goed overleg met uw omgeving zijn er vaak afspraken te maken.

Bedenk wel dat u na 1 maart gehoor moet geven aan elk verzoek het droogschuren te staken.

 

Groot onderhoud:

Groot onderhoud dient u te melden bij de commissie. In overleg zal dan worden bepaald welke voorzorg/veiligheid maatregelen moeten worden getroffen.

U dient uw werkzaamheden direct te staken als door u of uw omgeving wordt geconstateerd dat de genomen maatregelen toch niet afdoende zijn. Hervat de werkzaamheden niet eerder dan dat de maatregelen door betrokkenen zijn goedgekeurd.

 

In de loodsen is NIET TOEGESTAAN:

  • ROKEN, LASSEN, GEBRUIK VAN: VERFSPUIT, GASBRANDER, SLIJPTOL, VERFSTRIPPER, ELEKTRISCHE KACHEL OF LAMP GROTER DAN 500 WATT.
  • (BUITENBOORD) MOTOREN OF BRANDBARE STOFFEN OP TE SLAAN.

 

Algemeen:

  • Geen geruchtmakende arbeid op zondag! Denk aan de omgeving!
  • Tijdens uw werkzaamheden bent u verantwoordelijk voor uw eigen en andermans veiligheid.
  • Behandel eigendommen van anderen als de uwe.
  • Onderliggers/ vrij-liggers dienen de eerste zaterdag van het te water laten gereed te zijn. (Delft 1e zaterdag in april, Maasland op jaarlijks te bepalen zaterdag in maart.)
  • Tijdens het hellingen en te water laten van de boten heeft de loodscommissie de leiding, de commissieleden zijn herkenbaar aan de DWSV-hesjes. U dient hun instructies op te volgen.

 

Deze instructie is een opsomming van belangrijke aandachtpunten, daarnaast blijven tevens alle regels uit het huishoudelijk reglement van kracht.

 

Kijk hier voor de commissieleden

Om contactgegevens te zien moet u ingelogd zijn en hier klikken