oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

Statuten

In deze versie zijn een aantal spaties niet aanwezig en dient nog aangepast te worden. De juiste versie is alspdf te downloaden.

 

STATUTEN

 

DELFTSE WATERSPORT VERENIGING

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld mei 2013

Artikel 1. Naam

De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2. Zetel

 

De vereniging heeft haar zetel te Delft.

Artikel 3. Doel

3.1 Devereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.

3.2 Zij tracht dit doel onder meer tebereiken door:

3.2.a het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen;

3.2.b hetorganiseren van wedstrijden en tochten;

3.2.c het aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodatie;

3.2.d het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;

3.2.e andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4. Leden en jeugdleden

4.1 Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.

4.2 Jeugdledenvan de vereniging kunnen zijn personen die de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

4.3 Het geen in de statuten en het reglementbepaald is ten aanzien van leden is tevens van toepassing op jeugdleden tenzij anders vermeld.

4.4 Het bestuur houdt een register bij waarin namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

Artikel 5. Ereleden, gezinsleden en begunstigers

5.1 Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdienste voor de vereniging of wel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

5.2 Gezinsleden kunnen zijn zij, die tezamen met een lid een gemeenschappelijk huishouden voeren en zelf geen lid zijn.

5.3 Begunstigers kunnen zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

5.4 Ereleden, gezinsleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten en huishoudelijke reglement zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 6. Toelating:

6.1 Het bestuur beslist over de toelating van leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers.

6.2 Bij niet toelating tot lid, gezinslid,jeugdlid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot toelatingbesluiten.

6.3 Bij zijn beslissing over toelating als lid,gezinslid, jeugdlid of begunstiger, kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14.3.

Artikel 7. Beëindiging van het lidmaatschap

7.1 Het lidmaatschap eindigt:

7.1.a door overlijden van het lid;

7.1.b door opzegging van het lid;

7.1.c door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde vereisten van het lidmaatschap te voldoen, wanneer het lid de verplichtingenten opzichte van de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

7.1.d door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

7.2 Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris;opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.

7.3 Opzegging van het lidmaatschap kan te allentijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijkworden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijze nietgevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

7.4 Een lidkan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maandnadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in eenandere rechtsvorm of tot fusie. Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijkeopzegging van zijn lidmaatschap in het geval van wijziging van geldelijkerechten en verplichtingen.

7.5 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedtdoor de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzettingbij aangetekende brief in kennis gesteld.

7.6 Vaneen besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond datredelijker wijs van de vereniging niet gevergd kan worden

het lidmaatschap te laten voortduren, staatde betrokkene binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van hetbesluit beroep open op de algemene vergadering. Het lid wordt daartoe zospoedig mogelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7.7 Wanneer hetlidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalnietteminde jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Artikel 8. Einde van het lidmaatschap vangezinsleden en begunstigers

8.1 Het lidmaatschap van een gezinslid en vaneen begunstiger kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaarvoor het geheel blijft verschuldigd.

8.2 Hetlidmaatschap van een gezinslid vervalt automatisch als het (hoofd)lid zijn/haarlidmaatschap beëindigt.

8.3 Opzeggingnamens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel9. Jaarlijksebijdragen

9.1 De leden, de begunstigers, jeugdleden engezinsleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die doorde algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe incategorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

9.2 Het bestuur is bevoegd in bijzonderegevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalenvan een bijdrage te verlenen.

Artikel 10. Rechtenvan ereleden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers

10.1 Behalve de overige rechten die aangezinsleden, jeugdleden of begunstigers bij of krachtens deze statuten enhuishoudelijke reglement worden toegekend, hebben gezins- en jeugdleden en begunstigers het recht de door devereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andereevenementen bij te wonen.

10.2 Ereleden hebben het recht allealgemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord tevoeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnentevens gewoon

lid zijn van devereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit teoefenen.

 

 

Artikel 11. Bestuur

 

11.1 Het bestuur bestaat uit een oneven door dealgemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf (5) leden enmaximaal negen (9) leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. Debenoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden.

 

11.2 De benoeming van de bestuursleden geschiedtuit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in art. 11.3. Tothet opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een tiendegedeelte der stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voorde vergadering meegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep vanleden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijkbij het bestuur worden ingediend.

 

11.3 Aan elke voordracht kan het bindend karakterworden ontnomen door een met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmengenomen besluit van de algemene vergadering.

 

11.4 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit dealgemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaaktevoordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergaderingvrij in de keus.

 

11.5 Indien er meer dan één bindende voordrachtis, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Artikel 12. Einde bestuurslidmaatschap - periodiek lidmaatschap - schorsing

12.1 Elk bestuurslid kan te allen tijde door dealgemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die nietbinnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt doorhet verloop van die termijn.

 

12.2 Elkbestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een doorhet bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende kan zichherkiesbaar stellen; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt ophet rooster de plaats in van zijn voorganger.

12.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt ook:

12.3.a door hetbeëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

12.3.b door bedankenvan het bestuurslid zelf.

 

 

Artikel 13. Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur

13.1 Devoorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering infunctie gekozen. Het bestuur kan voor de voorzitter, secretaris enpenningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslidkan meer dan één functie bekleden.

 

13.2 Van het verhandelde in elkebestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door hetbestuur worden vastgesteld en ten bewijze daarvan worden ondertekend door devoorzitter en de secretaris. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaandebepaalt, is het oordeel van de voorzitter over de totstandkoming en de inhoud van een besluit, beslissend.

 

 

Artikel 14. Bestuurstaak - vertegenwoordiging

14.1 Behoudensde beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen vande vereniging.

14.2 Indienhet aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuurbevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergaderingte beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan deorde komt.

14.3 Hetbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijntaak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

14.4 Hetbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot hetsluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren vanregistergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegenderden beroep worden gedaan.

14.5 Hetbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluitentot:

14.5.a het aangaan van overeenkomsten, waarbij aande vereniging een bankkrediet wordt verleend;

14.5.b het ter leen opnemen van gelden, waaronderniet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleendbankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derdengeen beroep worden gedaan.

14.6 Onverminderdhet in de laatste volzin van lid 14.4 bepaalde, wordt de vereniging in enbuiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, hetzij de voorzitter, de secretaris of depenningmeester, tezamen met een ander bestuurslid.

Artikel 15. Jaarverslag - rekening en verantwoording

15.1 Hetverenigingsjaar loopt van januari tot ultimo december.

15.2 Hetbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanigeaantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten enverplichtingen kunnen worden gekend.

15.3 Hetbestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van hetverenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemenevergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans eneen staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn, in hetafgelopen verenigingsjaar, gevoerd beleid.

15.4 Dealgemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden eenkascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van hetbestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van hetbestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingenuit.

15.5 Hetbestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingente verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in deboeken en bescheiden der vereniging te geven.

15.6 Delast van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering wordenherroepen, maar slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

15.7 Hetbestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 15.2 en 15.3 zevenjaren te bewaren.

Artikel 16. Algemene vergaderingen

16.1 Aande algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die nietdoor de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

16.2 Jaarlijks,binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemenevergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:

16.2.a het jaarverslag en de rekening enverantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoeldekascommissie;

16.2.b de benoeming van de in artikel 15 bedoeldekascommissie voor het lopende verenigingsjaar;

16.2.c de benoeming van bestuursleden;

16.2.d voorstellen van het bestuur of de leden,aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

16.3 Anderealgemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur ditwenselijk acht.

16.4 Voortsis het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal ledenals bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplichttot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van nietlanger dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolgis gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping over gaan door middelvan een advertentie in een veel gelezen dagblad en door mededeling op het inhet clubgebouw aanwezige mededelingenbord.

Artikel 17. Toegang enstemrecht

17.1 Toegangtot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden,gezinsleden en begunstigers. Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7.6hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang. Hetgeschorste lid heeft alleen toegang tot de vergadering waarin het besluit totschorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing hetwoord te voeren.

17.2 Overtoelating van andere dan de in lid 17.1 bedoelde personen beslist devergadering.

17.3 Leden,gezinsleden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergadering hetwoord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

17.4 Iederlid dat niet geschorst is heeft één stem. Jeugdleden hebben geen stem.

17.5 Eenlid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander liduitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie ledenvertegenwoordigen.

Artikel 18. Voorzitterschap en notulen

18.1 Dealgemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging ofzijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dantreedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, alsvoorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,dan voorziet de vergadering daarin zelf.

18.2 Van het verhandelde in elke vergaderingworden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezenpersoon notulen gemaakt, die in de eerst volgende vergadering wordenvastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist wordenondertekend.

 

Artikel 19. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

19.1 Hetter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door devergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor deinhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een nietschriftelijk vastgelegd voorstel.

19.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitsprekenvan het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, danvindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of,indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigde aanwezige dat verlangt. Door de nieuwe stemming vervallende rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

19.3 Voor zover de statuten of de wet niet andersbepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van deuitgebrachte stemmen.

 

19.4 Blancoen ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

19.5 Indienbij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachtestemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen depersonen, die het grootste en het op een na grootste aantal der uitgebrachtestemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming demeerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij dietweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

19.6 Indienstemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan ishet voorstel verworpen.

19.7 Allestemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijkestemming gewenst acht of een der stemgerechtigde zulks voorafgaande aan destemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, geslotenbriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigdehoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 20. Bijeenroeping algemene vergaderingen

20.1 Dealgemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproepinggeschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en begunstigers volgens hetledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

20.2 Bijde oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd hetbepaalde in artikel 21.

Artikel 21. Statutenwijziging

21.1 Inde statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan dooreen besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met demededeling dat aldaar wijziging van de statuten worden voorgesteld.

21.2 Zij, die de oproeping tot dealgemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziginghebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering eenafschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijkis opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen totna de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordteen afschrift als hiervoor bedoeld, voor alle leden digitaal of anderszins toegankelijkgemaakt.

 

21.3 Het besluit tot statutenwijziging behoeftten minste drievierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarinten minste tweederde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig ofvertegenwoordigd zijn. Zijn niet ten minste tweederde van dit aantal ledentegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweedevergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat inde vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordigeof vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met eenmeerderheid van ten minste drievierde van de uitgebrachte stemmen.

 

21.4 Een statutenwijziging treedt niet in werkingdan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van deakte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 22. Ontbinding

22.1 Devereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.Het bepaalde in de leden 1, 2, en 3 van het vorige artikel is vanovereenkomstige toepassing.

22.2 Het batig saldo na vereffening zal door dealgemene vergadering worden bestemd voor doeleinden in overeenstemming met hetdoel van de vereniging, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wetwordt bepaald.

Artikel 23. Huishoudelijk reglement

23.1 Dealgemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven overalle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

23.2 Het huishoudelijk reglement mag niet instrijd zijn met de wet, noch met de statuten.

Artikel 24. Slotbepaling

Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van hetKoninklijk Nederlands Watersport Verbond van toepassing.